Obchodní podmínky


Obchodní podmínky společnosti

(dále jen OPPS)

1. Reklamace vad díla

1.1 Dílo provedené na základě objednávky služeb zhotovitelem lze reklamovat pouze bezprostředně – tentýž den, po jeho provedení, na pozdější reklamace není zhotovitel povinen brát zřetel. Dílo je povinen objednatel převzít bezprostředně – tentýž den, po jeho provedení a to i v případě, že je předávána pouze dílčí část díla, poté se převzetí vztahuje pouze na tuto dílčí část. Pokud si objednatel nepřevezme dílo bezprostředně – tentýž den, je dílo považováno za předané bez zjevných vad.

1.2 Potvrzením provedení díla na objednávce služeb stvrzuje objednatel řádné provedení díla v požadované kvalitě a v požadovaném čase. Objednatel bere na vědomí, že i v případě provedení realizace řádně dle technologických postupů nemusí vždy u silně znečištěných, starých, či jinak nenávratně poškozených materiálů dojít k uspokojivému výsledku realizace, tímto však není dotčen nárok zhotovitele na úhradu nezbytných nákladu k provedení realizace.

2. Sankce za nedodržení smlouvy

2.1 Smluvní strany sjednávají následující sankce pro porušení povinností daných uzavřeným smluvním vztahem.

2.2 Pokud se objednatel octne v prodlení s úhradou ceny díla nebo úhrady sankcí dle OPPS, je oprávněn zhotovitel účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z ceny zakázky nebo výše sankce v četně DPH.

2.3 Pokud objednatel po potvrzení objednávky služeb neumožní zhotoviteli přístup do prostoru, v kterém má být dílo provedeno, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z předpokládané ceny díla a dopravné v stanovené výši.

2.4 Pokud objednatel v době po potvrzení objednávky služeb do zahájení provádění díla požadovaného objednávkou služeb oznámí zhotoviteli, že na plnění dle objednávky nemá zájem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč. Pokud však již zhotovitel (nebo jím pověřené osoby) započal cestu k místu požadovaného provádění díla, postupuje se dle ustanovení bodu 2.3 OPPS.

2.5 Pokud objednatel nejpozději 24 hodin předtím, než mělo být zahájeno provádění díla požadovaného objednávkou služeb, oznámí zhotoviteli, že požaduje provedení v jiném termínu než původně uvedeném, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z předpokládané ceny díla.

2.6 Pokud objednatel učiní oznámení zhotoviteli dle bodu 2.5 OPPS v době kratší než je 24 hodin před zahájením provádění díla, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli sankce dle bodu 2.4 OPPS.

2.7 Zhotovitel sdělí objednateli bez zbytečného odkladu po oznámení uvedených změn požadavků dle bodů 2.5 a 2.6 a 2.12 OPPS, zda bude trvat na uplatnění těchto smluvních pokut.

2.8 Uplatněním sankcí dle bod ů 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 a 2.12 OPPS není dotčeno právo zhotovitele na náhradu případné škody vzniklé porušením povinností objednatele při plnění smluvního ujednání.

2.9 Zhotovitel neručí za škody způsobené neprovedením zakázky, částečnou realizací či jejím odložením na jiný termín dle bod ů 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6 OPPS pokud není písemně sjednáno jinak. Zhotovitel má nárok na úhradu za provedené dílo i v případě provedení jen částečné realizace a to dle objednávky či v poměrné části z ceny díla. Akceptace s výhradou či reklamace části díla neopravňuje objednatele k nevyplacení platby za částečně provedené dílo.

2.10 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli sankce dle bodů 2.3 a 2.4 OPPS do deseti dnů od vystavení faktury vyúčtovávající tyto sankce.

2.11 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli sankce dle bodů 2.5 a 2.6 a 2.12 OPPS spolu s úhradou provedeného díla. Sankce budou zhotovitelem zároveň vyúčtovány ve faktuře vystavené na provedené dílo.

2.12 Je-li na základě objednávky služeb objednatelem a poskytovatelem smluvena platba za dílo v hotovosti, musí objednatel provést platbu v hotovosti na místě realizace díla a to bezprostředně – tentýž den, ihned po provedení díla. Pokud takto objednatel neučiní, má poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10% denně z celkové ceny díla. Poskytovatel také může v souvislosti s převzetím smluvené platby či pokusem o převzetí smluvené platby za dílo účtovat dopravné ve výši dané aktuálním ceníkem poskytovatele a to za každou cestu.

3. Řešení sporů

3.1 Prvním krokem k vyřešení sporů vzniklých v záležitostech souvisejících s plněním díla dle smluvního vztahu je dohoda smluvních stran.

3.2 Pokud nebude spor vyřešen dohodou dle bodu 3.1 OPPS, sjednávají smluvní strany způsob řešení sporů dle níže uvedeného bodu 3.3 OPPS.

3.3 Smluvní strany se dohodly na následují rozhod čí doložce: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování pro všechna doručení písemností souvisejících se smlouvou: povinnost doručení druhé smluvní straně je zasílatelem splněna zasláním na poslední známou adresu, kterou je adresa adresáta, uvedená v záhlaví smlouvy ve znění aktuálním ke dni odeslání zásilky, a to zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb formou „doporučeně„. V případě, že se zásilka vrátí jako nedoručená, považuje se za řádně doručenou posledním dnem uložení u provozovatele poštovních služeb.

4.2 OPPS vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2014.

4.3 Doručením objednávky služeb zhotoviteli nebo uzavřením samostatné smlouvy o dílo se objednatel zavazuje akceptovat ustanovení OPPS.

Katalog společnosti

úklidové služby v nejvyšší kvalitě

Naše spolehlivá úklidová firma pro Vás zajistí kompletní úklidové služby .

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.

Úklidové firmy Praha naše zaměstnance neustále školíme, aby jsme zaručili Vaší maximální spokojenost s provedenými úklidovými službavi naší úklidovou firmou. Naše úklidová firma je p ovažována za nejkvalitnější úklidové firmy v Praze. Vyzkoušejte si úklidové služby od naší úklidové firmy ještě dnes.

Sledujte aktivity naší úklidové firmy na sociálních sítích!

Kontaktní informace


Newsletter


Získejte výhodné nabídky

© Copyright 2016 - 2019 | Aria servis, s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré (zejména obchodní, technické a reklamní) materiály, dokumenty, údaje, modely, vizualizace, jiná vyobrazení a jiné podklady prezentované úklidovou firmou Aria servis, s.r.o., včetně veškerých údajů na webových stránkách úklidové firmy Aria servis, s.r.o., jsou pouze ilustrační, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž úklidová firma Aria servis, s.r.o. si zároveň vyhrazuje právo na jejich změnu. Smlouva mezi úklidovou firmou Aria servis, s.r.o. a jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi smluvními stranami na téže listině.